مدال‌ها

مدیریت به مدیران زحمت‌کش رمانانه اهدا می‌شود
مدال مدیر ارشد
به مدیر ارشد انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 5
مدال مدیر شایسته
این مدال جهت تقدیر از مدیران به انها داده میشود
مجموع مدال‌ها: 20
مدال کاربر افتخاری
این مدال به کاربران افتخاری و ویژه‌ی انجمن اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 0
مسابقات این نشان‌ها به برگزیده‌گان مسابقات و چالش‌ها اهدا می‌شود
مدال طلای مسابقات
به نفرات اول مسابقات اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال نقره مسابقات
به نفرات دوم مسابقات اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 4
مدال برنز مسابقات
به نفرات سوم مسابقات اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال چالش
به برنده‌گان چالش‌ها اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 4
کادر انجمن این نشان‌ها به تیم فرهیخته‌ی رمانانه اهدا می‌شود
مدال منتقد رمانانه
به منتقدان عزیزی که بیش از سه رمان نقد کرده‌اند اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 3
مدال ناظر رمانانه
به ناظرانی که دو ماه از نظارت آن‌ها گذشته باشد اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال طراح رمانانه
به طراحان انجمن که حداقل سه جلد طراحی کرده باشند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 9
مدال ویراستار رمانانه
به سرپرستان و ویراستارانی که حداقل سه رمان ویرایش کرده‌اند اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال مترجم رمانانه
به مترجمانی که حداقل سه رمان ترجمه کرده اند اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال شاعر رمانانه
به فعالان تالار شعر، با تأیید مدیر این تالار اعدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال گوینده رمانانه
به گویندگان انجمن اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال هنرمند رمانانه
به اعضای فعال تالار هنر با تأیید مدیریت این تالار، اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نویسنده رمانانه
به نویسندگان عزیزی با تأیید سرپرست بخش کتاب اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال تبلیغات
این مدال به کسانی اهدا میشود که در جهت پیشرفت انجمن و معرفی آثار آن فعالیت میکنند.
مجموع مدال‌ها: 12
رویداد‌ها این مدال‌ها به کاربرانی که در مسابقات مناسبتی شرکت کنند اهدا می‌شود
بالا