جدیدترین‌ها

Welcome to انجمن رمانانه - مهد رمان های فارسی

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

مدال‌ها

کادر انجمن این نشان‌ها به تیم فرهیخته‌ی رمانانه اهدا می‌شود
مدال منتقد رمانانه
به منتقدان عزیزی که بیش از سه رمان نقد کرده‌اند اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 3
مدال ناظر رمانانه
به ناظرانی که دو ماه از نظارت آن‌ها گذشته باشد اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 4
مدال طراح رمانانه
به طراحان انجمن که حداقل سه جلد طراحی کرده باشند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 9
مدال ویراستار رمانانه
به سرپرستان و ویراستارانی که حداقل سه رمان ویرایش کرده‌اند اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 2
مدال مترجم رمانانه
به مترجمانی که حداقل سه رمان ترجمه کرده اند اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال شاعر رمانانه
به فعالان تالار شعر، با تأیید مدیر این تالار اعدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال گوینده رمانانه
به گویندگان انجمن اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال هنرمند رمانانه
به اعضای فعال تالار هنر با تأیید مدیریت این تالار، اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 1
مدال نویسنده رمانانه
به نویسندگان عزیزی با تأیید سرپرست بخش کتاب اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال تبلیغات
این مدال به کسانی اهدا میشود که در جهت پیشرفت انجمن و معرفی آثار آن فعالیت میکنند.
مجموع مدال‌ها: 12
بالا